ആട്ടം

കഥകളിയിലെ ആട്ടം വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്താവുന്ന സങ്കേതങ്ങൾ.