ഖൾഗിസമാനം വദ്ഗിച്ചുടനെ

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ഖൾഗിസമാനം വദ്ഗിച്ചുടനെ
ഖൾഗത്താൽ ഞാൻ ത്വൽഗുരുകുച
യുഗഖണ്ഡനമാരചയേ