ഖൾഗിസമാനം വദ്ഗിച്ചുടനെ

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ഖൾഗിസമാനം വദ്ഗിച്ചുടനെ
ഖൾഗത്താൽ ഞാൻ ത്വൽഗുരുകുച
യുഗഖണ്ഡനമാരചയേ
അർത്ഥം: 
വദ്‌ഗിക്കുക=ചാടുക. ഖൾഗി=വാൾ ധരിച്ചവൻ, പുലി. ഖൾഗം=വാൾ. നിന്റെ വലിയ മുലകൾ ഞാൻ ചാടി വാളുകൊണ്ട് മുറിയ്ക്കാൻ പോകുന്നു.