കഥകളിയിലെ സങ്കേതങ്ങൾ

കഥകളിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ സങ്കേതങ്ങളുടെ റഫറൻസ് താള് ആണ് ഇത്.

  1. മുദ്രകൾ - കഥകളിയുടെ മുദ്രാഭാഷ